Wzory wypowiedzenia OC

WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_OC_Gothaer

Wzór wypowiedzenia OC Gothaer

Wypowiedzenie OC Gothaer

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC Gothaer możliwe jest w ściśle określonych przypadkach:

– Według art. 28 Ustawy*  można wypowiedzieć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia na jaki była zawarta. Takie wypowiedzenie można złożyć tylko do umów zawartych z 12 miesięcznym okresem odpowiedzialności.

– Według art. 28a Ustawy*  można wypowiedzieć polisę OC wznowioną przez TU Gothaer na kolejny rok na mocy obowiązujących przepisów. Do wypowiedzenie złożonego w tym trybie należy przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia OC w innym Towarzystwie Ubezpieczeń, może to być kopia samego certyfikatu OC lub całej umowy.

– Według art. art. 31 Ustawy* można złożyć wypowiedzenie umowy OC Gothaer, która została przekazana nowemu właścicielowi w związku z zakupem pojazdu. Taka umowa może być wypowiedziana w każdym czasie trwania odpowiedzialności, przy czym w dniu złożenia wypowiedzenia należy zawrzeć polisę u innego ubezpieczyciela. Składając dokument wypowiedzenie OC Gothaer należy potwierdzić prawo własności pojazdu poprzez dołączenie kopii umowy zakupu lub faktury.

Ważne! Wzór wypowiedzenia umowy OC Gothaer musi być własnoręcznie podpisany i złożone zgodnie z terminami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Gothaer?

Wypowiedzenie OC Gothaer może być złożone za pośrednictwem:

– Agenta ubezpieczeniowego Gothaer – kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl 

– tradycyjnej przesyłki pocztowej, wysyłając listem (najlepiej list polecony) oryginalnie wypełniony druk na adres:

Gothaer TU S.A.

ul. Włoska 22a

02-675 Warszawa

Pamiętaj! Zachowaj potwierdzenie wysyłki wypowiedzenia OC. Za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC Gothaer

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /