Wzory wypowiedzenia OC

WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_OC_Benefia

Wzór wypowiedzenia OC Benefia

Wypowiedzenie OC Benefia

Wypowiedzenie umowy OC Benefia może być złożone:

– na koniec okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta polisa OC Benefia, zgodnie z art. 28 Ustawy*. Wypowiedzenie OC Benefia powinno wpłynąć do Ubezpieczyciela najpóźniej 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta.

– do polisy automatycznie wznowionej, zgodnie z art. 28a Ustawy* pod warunkiem zawarcia drugiej polisy OC w innym Towarzystwie Ubezpieczeń. Do skutecznego złożenia wypowiedzenia przydatne jest podanie nazwy TU w jakim została zawarta umowa OC oraz jej numer.

– po nabyciu pojazdu zgodnie z art. 31 Ustawy*. Wypowiedzenie OC nabywcy Benefia może być złożone w każdym momencie trwania polisy OC, która była zawarta przez zbywcę.

Pamiętaj! Dokumenty wypowiedzenia umowy OC Benefia muszą być własnoręcznie podpisane i wyraźne.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Benefia?

Wypowiedzenie OC Benefia można dostarczyć:

– do agenta ubezpieczeniowego poprzez kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl

– przesyłając maila na adres wypowiedzenia@benefia.pl  lub listem poleconym na adres:

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

al. Jerozolimskie 162,

02-342 Warszawa

– wysłane faksem na nr +48 22 544 14 38

 

Co ważne! Zachowaj potwierdzenia wysyłki wypowiedzenia OC. Za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC Benefia

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /