WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wypowiedzenie-oc

Wypowiedzenie umowy OC. Podstawa prawna art. 31

Wypowiedzenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dokładnie art. 31 ww. ustawy jako nabywca pojazdu.

Po wielu miesiącach oszczędzania,

doczekałeś się możliwości kupna samochodu marki Y z rynku wtórnego. Kupujesz auto wraz z ważnym ubezpieczeniem OC w firmie R, jednak jako nowy właściciel chcesz ubezpieczyć swoje auto w innej firmie M. W takim razie musisz napisać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC do firmy, w której zbywca ubezpieczył pojazd, a więc do Firmy R. W celu skutecznego złożenia wypowiedzenia polisy OC musisz dołączyć dokument potwierdzający Twój tytuł prawny do tego auta (umowę zakupu). Składając wypowiedzenie należy pamiętać, że z dniem jego dostarczenia dotychczasowa polisa OC ulega rozwiązaniu a Ty musisz w tym samym dniu wykupić nową polisę w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeń.

Pamiętaj, że masz prawo wypowiedzieć polisę OC zbywcy w każdym czasie jej trwania!

Podstawa prawna*:

Art. 31.

  1. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego,

którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione

prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza

wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem

okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło

lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku

wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej

wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się.

  1. W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub

zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać

ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej,

poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu,

z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na którego przeszło

lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz

zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku

gdy posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności

Nowe brzmienie pkt 10 w ust. 1 w art. 29 wejdzie w życie z dn. 25.12.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

pojazdu mechanicznego, złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania za okres od

dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. Posiadacz, na którego

przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, jest

obowiązany podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie

okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji

składki.

  1. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego zarejestrowanego,

którego posiadacz wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego

przeszło lub zostało przeniesione prawo własności jest obowiązany zawrzeć

umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu przejścia

lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, ale nie później

niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu. Jeżeli nastąpiło

przeniesienie posiadania pojazdu mechanicznego zarejestrowanego bez przejścia

lub przeniesienia prawa własności tego pojazdu, a dotychczasowy posiadacz pojazdu

wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

mechanicznych, kolejny posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć

umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu wejścia

w posiadanie tego pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu

mechanicznego do ruchu.

  1. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego

pojazdu, prawa i obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy

ubezpieczenia, przechodzą na właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy

posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela. Umowa ubezpieczenia

ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że

właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia

umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

Przepisów art. 28 nie stosuje się.

  1. W razie niewypowiedzenia przez właściciela pojazdu umowy ubezpieczenia OC

posiadaczy pojazdów mechanicznych, stosuje się odpowiednio ust. 2.

  1. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, posiadacz pojazdu mechanicznego

wypowiadający umowę jest obowiązany do zawarcia nowej umowy

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rozwiązania

się umowy wypowiedzianej.

*Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z ekspertami SuperUbezpieczenia.pl.

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /