WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wypowiedzenie_umowy_OC

Wypowiedzenie umowy OC. Podstawa prawna art.28

Wypowiedzenie umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych , a dokładnie art. 28 ww. ustawy dotyczy osób wypowiadających umowę OC z końcem okresu jej obowiązywania. Skutkiem wypowiedzenia będzie to, że umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie trwała do końca okresu, na jaki została zawarta, jednakże nie nastąpi automatyczne wznowienie umowy na kolejne 12 miesięcy.

Wyobraź sobie,

Jesteś posiadaczem pojazdu marki  Y i masz wykupione ubezpieczenie OC w firmie X obowiązujące do 10 stycznia 2016 roku. Chcesz złożyć wypowiedzenie z firmy X i nie chcesz jej automatycznie przedłużać o kolejne 12 miesięcy na zasadach zaproponowanych przez ubezpieczyciela. W tym celu potrzebne jest napisanie wypowiedzenia  zgodnego  z podstawą prawną art.28 ww ustawy. Skutkiem napisania takiego wypowiedzenia będzie to, że twoje ubezpieczenie OC będzie obowiązywać do 10 stycznia 2016 roku i nie zostanie automatycznie  przedłużone.

Prawidłowo wypełnione wypowiedzenie należy złożyć u Agenta lub wysłać do firmy X najpóźniej dzień przed końcem obowiązywania polisy OC, a więc w dniu 9 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna*:

Art. 28.

  1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed

upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy

pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu

ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa

na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń jest obowiązany

potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie

14 dni od dnia jej zawarcia.

1b. Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład

ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu

na kolejny okres ubezpieczenia.

1c. Informacja, o której mowa w ust. 1b, zawiera w szczególności:

1) określenie wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy dojdzie

do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia w trybie ust. 1;

2) pouczenie, że wysokość składki, o której mowa w pkt 1, może ulec zmianie,

jeżeli po wysłaniu informacji przez zakład ubezpieczeń wyjdą na jaw okoliczności

mające wpływ na wysokość składki, oraz wskazanie tych okoliczności;

3) pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1 oraz o formie,

możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedzenia;

4) pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego wypowiedzenia.

1d. Informacja, o której mowa w ust. 1b, powinna być wysłana:

1) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej,

jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

mechanicznych ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu

oświadczeń w takiej postaci, lub

2) w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie

ubezpieczającego.

1e. Jeżeli okoliczności mające wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej

wyszły na jaw po wysłaniu informacji, o której mowa w ust. 1b, zakład

ubezpieczeń może odpowiednio zwiększyć składkę ubezpieczeniową z uwzględnieniem

tych okoliczności. W takim przypadku zakład ubezpieczeń wezwie

ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki.

1f. Przepisów ust. 1a–1e nie stosuje się do umów zawieranych w trybie negocjacji z

przedsiębiorcą.

  1. Zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:

1) nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający

okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia

na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo

2) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia

likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie

upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego, w przypadku,

o którym mowa w art. 98 ust. 2.

  1. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń

kończy się z upływem okresu 12 miesięcy, z uwzględnieniem art. 33.

* Ustawa z dani 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dodatkowe pytania? Zadzwoń 720 221 221 – SuperUbezpieczenia.pl.

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: /