WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

Wzór wypowiedzenia OC Agro Ubezpieczenia

Wypowiedzenie OC Agro Ubezpieczenia

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC Agro Ubezpieczenia możliwe jest w ściśle określonych przypadkach:

  • Według art. 28 Ustawy*  można wypowiedzieć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia na jaki była zawarta. Takie wypowiedzenie można złożyć tylko do umów zawartych z 12 miesięcznym okresem odpowiedzialności
  • Według art. 28a Ustawy*  można wypowiedzieć polisę OC wznowioną przez TU Agro Ubezpieczenie na kolejny rok na mocy obowiązujących przepisów. Do wypowiedzenie złożonego w tym trybie należy przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia OC w innym Towarzystwie Ubezpieczeń, może to być kopia samego certyfikatu OC lub całej umowy
  • Według art. art. 31 Ustawy* można złożyć wypowiedzenie umowy OC Agro Ubezpieczenie, która została przekazana nowemu właścicielowi w związku z zakupem pojazdu. Taka umowa może być wypowiedziana w każdym czasie trwania odpowiedzialności, przy czym w dniu złożenia wypowiedzenia należy zawrzeć polisę u innego ubezpieczyciela. Składając dokument wypowiedzenie OC TUW Pocztowe należy potwierdzić prawo własności pojazdu poprzez dołączenie kopii umowy zakupu lub faktury

Ważne! Wzór wypowiedzenia umowy OC Agro Ubezpieczeniamusi być własnoręcznie podpisany i złożone zgodnie z terminami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Agro Ubezpieczenia?

Wypowiedzenie OC Agro Ubezpieczenia może być złożone za pośrednictwem:

AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa

Pamiętaj! Zachowaj potwierdzenie wysyłki wypowiedzenia OC. Za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC Agro Ubezpieczenia

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: /