WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_OC_Compensa

Wzór wypowiedzenia OC Compensa

Wypowiedzenie OC Compensa

Wypowiedzenie umowy OC Compensa może zostać złożone:

– na koniec okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta polisa OC Compensa,  na podstawie art. 28 Ustawy*.  Wypowiedzenie OC Compensa zostanie uznane za skutecznie dostarczone jeśli wpłynie do Towarzystwa Ubezpieczeń najpóźniej 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta polisa OC.

– do polisy automatycznie wznowionej, na podstawie art. 28a Ustawy*.  Warunkiem przyjęcia takiego wypowiedzenia przez TU Compensa jest potwierdzenie zawarcia drugiej polisy OC w innym Towarzystwie Ubezpieczeń. ( numer polisy i nazwa ubezpieczyciela lub ksero polisy).

– do polisy OC przekazanej przez sprzedającego pojazd, na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy*. Wypowiedzenie OC nabywcy Compensa może być złożone w każdym momencie trwania polisy OC sprzedającego. Składając druk wypowiedzenia w TU Compensa należy dołączyć kopię umowy zakupu pojazdu lub fakturę potwierdzającą własność. Rozwiązanie polisy OC następuje z dniem złożenia wypowiedzenia.

Pamiętaj! Dokumenty wypowiedzenia umowy OC Compensa muszą być własnoręcznie podpisane i czytelne.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Compensa?

Wypowiedzenie OC Compensa może być złożone:

– u agenta ubezpieczeniowego TU Compensa – kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl

– za pośrednictwem internetu, poprzez formularz online

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Co ważne! Zachowaj potwierdzenia wysyłki wypowiedzenia OC. Za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 

Wzór wypowiedzenia OC Compensa

pobierz

*  Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /