WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_OC_Concordia

Wzór wypowiedzenia OC Concordia

Wypowiedzenie OC Concordia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wypowiedzenie umowy OC Concordia może być przekazane do Ubezpieczyciela w następujących sytuacjach:

  • Wg art. 28 Ustawy* właściciel może złożyć wypowiedzenie OC z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta polisa OC Concordia.  Wypowiedzenie OC w takiej sytuacji musi być przekazane do TU Concordia  najpóźniej jeden dzień przed końcem obowiązywania polisy
  • Wg art. 28a Ustawy* jeśli polisa OC Concordia została automatycznie wznowiona a posiadacz pojazdu wykupił polisę w innym Towarzystwie Ubezpieczeń. Wypowiedzenie z art. 28a uznawane jest za skuteczne pod warunkiem potwierdzenia ważności nowej polisy OC. Wraz z formularzem wypowiedzenia należy przekazać kopię nowego certyfikatu OC
  • Wg art. 31 Ustawy* nowy właściciel pojazdu ma prawo wypowiedzeń polisę OC przekazaną mu przez sprzedającego pojazd. Wypowiedzenie OC nabywcy można złożyć w każdym momencie trwania polisy OC zawartej przez poprzedniego właściciela. Przekazując formularz wypowiedzenia OC Concordia należy załączyć dokument potwierdzający własność pojazdu ( kopia umowy kupna-sprzedaży auta/ fakturę zakupu. Wypowiedzenie OC złożone przez nowego właściciela jest skuteczne z dniem dostarczenia dokumentu

Ważne! Druk wypowiedzenia umowy OC Concordia musi być własnoręcznie podpisany przez wszystkich właścicieli a wszystkie dane muszą być czytelne.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Concordia?

Druk wypowiedzenie OC Concordia można złożyć za pośrednictwem:

  • Agenta ubezpieczeniowego TU Concordia – kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl
  • Internetu, wysyłając skan druku wypowiedzenia na adres e-mail wypowiedzenia@concordiaubezpieczenia.pl (wysyłając wypowiedzenie mailowo należy pamiętać, aby oryginał dokumentu został przekazany terminowo w formie papierowej)
  • Poczty tradycyjnej, listem poleconym na adres:

CONCORDIA UBEZPIECZENIA
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań

Co ważne! Zachowaj potwierdzenia wysyłki wypowiedzenia OC. Za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC Concordia

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152)

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /