WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

Wzór_wypowiedzenia _OCInterRisk

Wzór wypowiedzenia OC InterRisk

Wypowiedzenie OC InterRisk

Wypowiedzenie umowy OC InterRisk można złożyć:

– z końcem trwania okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta polisa OC InterRisk, na podstawie art. 28 Ustawy*. Wypowiedzenie OC InterRisk musi zostać złożone u Ubezpieczyciela najpóźniej 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia.

– do polisy automatycznie prolongowanej  z mocy Ustawy*, na podstawie art. 28a pod warunkiem zakupu drugiej polisy OC w innym Zakładzie Ubezpieczeń. Do skutecznego złożenia wypowiedzenia przydatne jest podanie nazwy Towarzystwa Ubezpieczeń w jakim została zawarta nowa umowa OC oraz jej numeru.

– po zakupie pojazdu na podstawie art. 31 Ustawy*. Wypowiedzenie OC nabywcy InterRisk może zostać złożone w każdej chwili trwania umowy ubezpieczenia OC, która była zawarta przez zbywcę pojazdu.

Ważne! Wypowiedzenie umowy OC InterRisk musi być czytelnie i własnoręcznie podpisane.

Jak złożyć wypowiedzenie OC InterRisk?

Wypowiedzenie OC InterRisk można przekazać do Ubezpieczyciela:

– poprzez agenta ubezpieczeniowego InterRisk kontaktując się z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl

– wysyłając skan wypowiedzenia mailem wypowiedzenie.oc@interrisk.pl lub przesyłając listem poleconym na adres:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

ul. Noakowskiego 22

00- 668 Warszawa

Pamiętaj! Jeżeli wysłałeś wypowiedzenie OC InterRisk pocztą nie wyrzucaj potwierdzenia wysyłki. Za datę wpływu dokumentu do Ubezpieczyciela uznaje się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC InterRisk

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /