WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_oc_uniqa

Wzór wypowiedzenia OC UNIQA

Wypowiedzenie OC Uniqa

Rezygnacja z OC Uniqa może być złożona w następujących sytuacjach:

  • Z końcem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta polisa OC Uniqa. Wypowiedzenie OC Uniqa składane jest na podstawie art. 28 Ustawy* i musi wpłynąć do Towarzystwa Ubezpieczeń najpóźniej 1 dzień przed upływem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia OC
  • W momencie podwójnego ubezpieczenia OC. Wypowiedzenie OC polisy automatycznie wznowionej w Uniqa składane jest na podstawie art. 28a Ustawy* i dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy w tym samym czasie są objęci umową ubezpieczenia OC w dwóch Zakładach Ubezpieczeń . Do efektywnego złożenia dokumentu konieczne jest wskazanie na wypowiedzeniu numeru aktualnej polisy i nazwę nowego TU (można również dołączyć kopię polisy OC)
  • W przypadku nabycia pojazdu ubezpieczonego w Uniqa na podstawie art. 31 Ustawy*. Umowa ubezpieczenia OC, która została zawarta przez zbywcę pojazdu ulegnie rozwiązaniu z dniem złożenia wypowiedzenia OC

Ważne! Dokumenty wypowiedzenia umowy OC Uniqa muszą być własnoręcznie podpisane i  sporządzone  w czytelny sposób.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Uniqa?

Wypowiedzenie OC Uniqa można:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Pamiętaj! Na podstawie Ustawy* za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC Uniqa

 

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /