WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

Wzór wypowiedzenia OC Wiener

Wypowiedzenie OC Wiener

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC Wiener możliwe jest w ściśle określonych przypadkach:

  • Według art. 28 Ustawy*  można wypowiedzieć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia na jaki była zawarta. Takie wypowiedzenie można złożyć tylko do umów zawartych z 12 miesięcznym okresem odpowiedzialności
  • Według art. 28a Ustawy*  można wypowiedzieć polisę OC wznowioną przez TU Wiener na kolejny rok na mocy obowiązujących przepisów. Do wypowiedzenie złożonego w tym trybie należy przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia OC w innym Towarzystwie Ubezpieczeń, może to być kopia samego certyfikatu OC lub całej umowy
  • Według art. art. 31 Ustawy* można złożyć wypowiedzenie umowy OC Wiener, która została przekazana nowemu właścicielowi w związku z zakupem pojazdu. Taka umowa może być wypowiedziana w każdym czasie trwania odpowiedzialności, przy czym w dniu złożenia wypowiedzenia należy zawrzeć polisę u innego ubezpieczyciela. Składając dokument wypowiedzenie OC Wiener należy potwierdzić prawo własności pojazdu poprzez dołączenie kopii umowy zakupu lub faktury

Ważne! Wzór wypowiedzenia umowy OC Wiener musi być własnoręcznie podpisany i złożone zgodnie z terminami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Wiener?

Wypowiedzenie OC Wiener może być złożone za pośrednictwem:

  • Agenta ubezpieczeniowego Wiener – kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl 
  • Tradycyjnej przesyłki pocztowej, wysyłając listem (najlepiej list polecony) oryginalnie wypełniony druk na adres:

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22A,
02-675 Warszawa

Pamiętaj! Zachowaj potwierdzenie wysyłki wypowiedzenia OC. Za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC Wiener

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /